بوسه بر لب گذر

از آنجا شروع شد که قلم بر روی کاغذ بوسه زد. از چه می گویم؟ از کجا؟ آری از:

غنچه ای که بر لبان مادربزرگ در آسایشگاه سالمندان پژمرده شد.

غنچه ای که بعد سالهای تیره انتظار روی لبهای مادر شهید کوچه‌ی مان خشکیده است.

غنچه ای که گمان می‌کنم هرگز بر لبان نه مجنون و نه مجنون تر از مجنون هم باز نشد.

غنچه ای که همه به تو می‌آموزند که چطور بچینی و هنر توست که بعد ازآن بگذاری و بگذری.

غنچه ای که همرنگ خون است و دلتنگ شکفتن.

غنچه ای که وقتی واژه ها کم می آورند و عاجز می شوند به یاد شکوفا کردنش می افتیم.

آری این غنچه در اندام ماست. وقتی که احساس کنی در دنیای دیگری هستی و فراتر از خاک شوی و فکر کنی که روحمان افلاکی است، آن وقت می شود فرق بین ما و دیگران.

غنچه ای که شاید بارها کاشته باشی و برایت کاشته باشند اما شاید حتی لحظه ای به آن فکر نکرده باشی. درست حدس زده ای؛ غنچه لب که بوسه نام دارد. بوسه چیزی جز به هم رسیدن دو ساحل لب نیست. بوسه حتی تکلم می کند، بوسه سرخ است، آبی و سبز و آتشین.

اگر چشمانت را تیز کنی و سرت را به سوی ستاره بگیری. از آن خم ابرو و خار مژگان و غمزه نرگس مست بگذری و این دو نی خیزرانی را فراموش کنی و گوی عشق را به چو گان هوس نزنی، گوش شیطان را کر ببینی و جگر سینه ات را به دندان بگیری و در خیال خود بافتن و گره زدن را کنار بگذاری و بوسه را رها کنی، آنوقت بوسه می گوید که تا کجا عشق مان خاکی است.

بوسه شهد عشق است. تنها ارثیه ی حوا از پری، بهار مادر از برای کودک و گلی خواب آور، انتهای لالایی مادر، این یعنی تمام من و تقدیم تو باد کنار یک ضریح پاک، واسطه ی دمیدن روح درگل آدم، ذوق لب وا کردن گل، عطری معطر وقتی من به آغوش مادر می رسم.

بوسه گاهی از شادی و سر مستی است و گاهی از اندوه و غم. مانند اشک بوسه بر قبر شهید، بوسه ی اشک بر گونه های سرخ سیلی، بوسه رزمنده بر تربتی پاک، بوسه مادر بر پلاک و اسخوان فرزند، بوسه پدر خفته در خاک که شهد بوسه اش شیرین تر از مادر بود. بوسه بر لب یار قدیمی، بوسه ای برای از من به تو رسیدن، از تو گذشتن و به او پیوستن.

و در نهایت باید بوسید. همه چیز را بوسید حتی بوسه را. عاقبت باید رفت. این همه یاد گرفتیم که ببوسیم و گذشتیم اما نتوانستیم که بگذریم. دنیا هم مثل بوسه لحظه ای بیش نیست. بعد بوسه باید رها کرد. باید بسپاری به خدای آسمان.

بوسه پلی است برای گذشتن، رها کردن و رها شدن، غنچه وقتی که شکوفا شد باید منتظر زوال باشد. پس بیا تا عمر باقی است بگذاریم و بگذریم. ببو سیم تا شکوفا شود اما قبل از پژمردگی.

پروفسور دنگ مبدع نظریه سیستم های خاکستری

Prof. Julong Deng, a Famous Scholar, the Founder of Grey System Theory, Passed Away Professor Julong Deng, a well-known scholar and the founder of the grey systems theory, died at 12:15, 22nd June, 2013 at the age of 80. Prof. Deng was born in Lianyuan county, Hunan procince in 1933. He graduated in electrical machinery from Huazhong Institute of Technology and became a teaching assistant at the Department of Automatic Control Engineering at the same institute in 1955. Through his academic life, he attached great importance to the learning of math lessons, and was keeping track of new ideas and new discoveries of mathematics and other relevant science fields, which definitely constituted a solid basis for his later engagement in multi-variable system control problem. In 1960s, Deng proposed “Over to the control theory of multivariable system” based on experiments that were operated by controlling the feed system of domestic T61K heavy machine tool. His paper, “Multivariable linear system shunt calibration device of a comprehensive approach”, was published by Acta Automatica Sinica, Vol.3, No.1, in 1965. The former Soviet Union Academy of Sciences introduced a summary of his theory at that time. In early stage of 1970s, “Multivariable system to control” was recognized as a representative methodology at the international conference on control theory in the U.S. In 1965, L. A. Zadeh, professor of the University of California at Berkeley proposed the Fuzzy Sets Theory. Prof. Julong Deng began to pay close attention to the work of Prof. Zadeh, and later served as a member of editorial board of several journals on fuzzy mathematics. In the late 1970s, the tide of reform and opening up was raging like a storm in China. For serving the reform and development, Professor Deng had devoted himself to put more effort in the study of “Economic System prediction and control problems”. In the face of a class of uncertain systems which “Partial information is known, the partial information is unknown”, how to find an effective method to describe its operation behavior and evolution mechanism? Professor Deng and his colleagues had made very difficult but fruitful exploration. In 1982, Prof. Julong Deng published his first paper on Grey Systems Theory, “The Control Problems of Grey Systems”, in Systems & Control Letters, a magazine published by the North-Holland Publishing Company. In the same year, Prof. Julong Deng has published another paper on Grey Systems Theory: “The Control of Grey Systems”, which was published in Chinese, in the Journal of Huazhong Institute of Technology. The publication of these two pioneering papers marked the start of a new intersect discipline: the grey system theory. Prof. R.W. Brockett, the editor-in-chief of Systems & Control Letters at that time and a famous scholar at Harvard University, sent the Anonymous reviewers’ evaluation of The Control Problems of Grey Systems to Prof. Deng, “all content of this article is new, the Grey System, a word belongs to the first”. After the birth of Grey System Theory, it has received positive attention from academic circles at home and abroad and general practitioners immediately. Many famous scholars and experts gave full affirmation and support. A lot of young and middle-aged scholars have joined the Grey System Theory research with great enthusiasm to carry out the theoretical exploration and application research in different fields. Successful application of the Grey System Theory in many fields of science, especially a large number of applications in the process of the country’s economic regionalization and regional development strategy planning research and develop, established its academic position of a novel scientific study quickly in a very short period of time. The vigorous vitality and broad prospects for development of Grey System Theory is also increasingly known by scientists from all kind of disciplines. According to statistics, Prof. Julong Deng’s works were cited 28000 times by scholars both at home and abroad. In 2007, Prof. Julong Deng won the award of founder of Grey System Theory at the first IEEE international conference on grey system and intelligent service. In 2011, Prof. Julong Deng was elected as the honor fellow of the World Organisation of Systems and Cybernetics at The 15th WOSC International Congress on Cybernetics and Systems.