من و ریحانه در راهپیمایی ۲۲ بهمن۱۳۹۳

حضور من و ریحانه در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ در ساری مرکز استان مازندارن

مردم زیادی آمده بودند که بگویند ما همیشه هستیم شما مسولین چه می کنید؟!