دفاع از پایان نامه مقطع دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه مازندران

در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ داود درویشی سلوکلایی از پایان نامه خود با هدایت و راهنمایی دکتر سید هادی ناصری و دکتر الله بخش یزدانی چراتی و مشاورت دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی با عنوان

حل رده هایی از مسا‏ئل بهینه سازی در محیط عدم قطعیت با پارامترهای خاکستری

با درجه عالی دفاع نمودند.

چکیده :

در مسائل بهینه سازی هنگامی که اطلاعات ناقص و داده‌های جمع آوری شده غیرقطعی باشند، در عمل استفاده و به کارگیری مدل‌های قطعی مناسب نخواهد بود. تاکنون روش های متعددی از جمله آمار و احتمال، نظریه مجموعه های فازی و نظریه مجموعه های راف برای مواجهه با عدم قطعیت ارائه شده است. ‏در مواجهه با مسائل بهینه سازی که در شرایط عدم قطعیت مدل می شوند‏، اگر تعداد خبرگان و سطح تجربه کم باشد به طوری که نتوان توابع عضویت را استخراج کرد یا تعداد نمونه ها کم باشد، می توان از رویکرد های توسعه یافته دیگری به نام نظریه سیستم های خاکستری استفاده کرد. از این ر‏و، در این رساله ضمن معرفی نظریه سیستم های خاکستری‏، به ارائه یک الگوریتم سیمپلکس برای مسائل برنامه ریزی خطی شامل اعداد خاکستری بازه ای در تابع هدف پرداخته شده است. ارائه این الگوریتم‏، نقص تبدیل این مسایل به وسیله سفید سازی اعداد خاکستری را برطرف کرده است. به ویژه‏، برای توصیف کاربرد رویکرد نظریه سیستم های خاکستری مقایسه ای از مدل سازی مساله جیره خوراکی دام در شرایط عدم قطعیت شامل: نظریه مجموعه های فازی‏، ریاضیات بازه ای‏ و نظریه سیستم های خاکستری آورده شده است. در پایان‏، به عنوان یک کاربرد دیگری از نظریه سیستم هایی خاکستری در مدل سازی مسایل متداول تحقیق در عملیات همچون مساله واگذاری در محیط خاکستری آورده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*